SK alebo SR?

today 19.02.2015
Dlhé roky sa na vysvedčeniach uvádzalo pre žiakov zo Slovenska štátne občianstvo SR, ktoré bolo logickou skratkou slovného spojenia Slovenská Republika.

V programe ascAgenda bola vždy možnosť vytvoriť a obohatiť si vlastný číselník používaných štátov, ich názvov a skratiek. Práve pre prípad, aby škola mohla pohotovo vytlačiť dokument aj pre žiaka nárokujúceho si neštandardný záznam na vysvedčení - napríklad občianstvo jemensko-sýrske s gastronomickou skratkou JEM-SYR.

Koncom minulého desaťročia sa v oficiálnych vzoroch katalógových listov žiakov začala objavovať skratka SK. Keďže pravdepodobne existoval niekto, kto sa nedovtípil, čo tieto dve písmená znamenajú, vznikol aj všeobecný pokyn o vypĺňaní tejto kolónky v znení: "Používajú sa skratky určené štatistickým úradom.". Aby nevznikla duálnosť značenia, pokyn bol rozšírený aj na ostatné tlačivá - nielen katalógové listy, ale aj vysvedčenia a ostatná pedagogická dokumentácia.

S narastajúcim množstvom žiadostí škôl o zmenu SR na SK sme v programe ascAgenda 2009.0.382 dňa 15.1.2009 pripravili automatické prehodenie tejto skratky na novú - toho času správnu.

Skratka SK prežila svoje roky, a od februára 2015 sa opätovne tlačí SR. Prečo? Na školy prišlo usmernenie o vypĺňaní vysvedčení v rubrike štátne občianstvo. Keď sme sa o probléme dozvedeli, opätovne sme pristúpili k automatickej zmene, aby sa tým nemusel zaoberať ani školský administrátor, ani nikto z pedagogického zboru.

Z pohľadu používateľa programu ascAgenda nemusíte meniť nič, stačí si obvyklým spôsobom aktualizovať program, a všetko bude vyriešené za Vás. Dostatočná je verzia 2015.0.908 zo dňa 16.2.2015 (verziu sme vydali už v deň, keď sme boli o udalosti formálne upovedomení).

Ak ste vydržali tento článok čítať až potiaľto, téma Vás zrejme zaujala natoľko, že by bolo škoda ju nevyžiť aj v pedagogickom procese. Či už na hodine slovenského jazyka, náuky o spoločnosti, alebo hoci na matematike, navrhujeme tento okruh otvorených otázok na podnetnú diskusiu:
  • Čo myslíte, koľko táto skratka vydrží?
  • Naozaj je správne, aby sme sa tým všetci zaoberali?
  • Dá sa vyčísliť ekonomický dopad tejto zmeny?
  • Koľko rúk potrebujeme na spočítanie úradníkov zapojených v tvorbe a distribúcii tohto usmernenia?
  • Viete, ktorému štátu patrí internetová doména .sr?
  • Kedy sa budú EČV (tzv. ŠPZtky na autách) meniť zo SK na SR?

Ďalšie články

Kompetencie

Úplne automatizovaná tlač triednych výkazov

Elektronické tematické plány