Námety na online vzdelávanie žiakov

today 20.03.2020

V tejto výnimočnej a zložitej situácii Vás chceme uistiť, že sa Vám v EduPage snažíme vašu náročnú prácu učiteľa uľahčiť. Dúfame, že to všetci spolu zvládneme.

Ponúkame vám niekoľko postrehov a skúseností zo škôl, ktoré boli zatvorené už skôr.

Využívanie EduPage je vhodné prispôsobiť novej situácii. Treba nájsť rozumný kompromis medzi „zavalením“ žiakov a rodičov úlohami a „nikto nič nerobí“ a potom budeme učivo zúfalo dobiehať.

Niektoré zadania sú priam vhodné na tento čas (žiaci majú dosť času niečo si prečítať, precvičiť násobilku alebo úpravu zlomkov), iné sú úplne nevhodné (laboratórne cvičenie – horenie látok).

Nasledujúce body sú iba naše odporúčania, nie sú nijako oficiálne záväzné.

 1. Na posielanie domácich úloh použite funkciu „nová domáca úloha“. Niektorí učitelia používajú na domáce úlohy funkciu „Správy“. Správa samozrejme príde tiež, ale „nová domáca úloha“ má tú výhodu, že sa zobrazí žiakovi v zozname domácich úloh k príslušnému predmetu a k dátumu vypracovania, ktorý zadáte. Takisto máte istotu, že domáca úloha príde správnym žiakom. Domáce úlohy žiakov sa zobrazujú aj rodičom v ich rodičovskom konte.
  Ako zadať žiakom jednoduchú domácu úlohu
 2. K domácej úlohe je možné pripojiť interaktívne otázky. Je to oveľa lepšie riešenie ako pdf/doc súbory, ktoré treba vytlačiť a vypracovať písomne. Niektoré domácnosti nemajú tlačiareň a rodičia musia ísť vytlačiť zadanie do práce. Kým sa vrátia, príde ďalšie zadanie, alebo sa dieťa pomýli, alebo zadanie stratí. Môžete samozrejme žiakom posielať pdf súbory alebo videá na štúdium, len otázky na vypracovanie radšej zadajte cez interaktívne otázky.
  Interaktívne otázky nie je potrebné vytlačiť. Žiaci ich vypracujú online. EduPage odpovede žiakov vyhodnotí, ušetrí Vám čas s opravovaním. Vidíte, či žiak pracoval a či pochopil učivo. Rodič má prehľad o tom, či dieťa dodržiava Vaše pokyny a či nepotrebuje s niečím pomôcť.
  Ako zadať domácu úlohu s otázkami
  Ako vytvárať a prideľovať materiály v EduPage sa môžete dozvedieť na bezplatných online školeniach, ktoré tento týždeň pre Vás ponúkame. Aktuálnu ponuku školení nájdete na stránke skolenia.skoly.org.
  V archíve školení sa nachádzajú záznamy školení, ktoré už prebehli. Kedykoľvek si môžete pozrieť záznam školenia.
 3. Ak požadujete, aby Vám žiaci poslali naspäť vypracovanie, môžete využiť funkciu „zadať nový projekt“. Do projektu môžu žiaci nahrať súbor ako odpoveď. Máte prehľad o tom, kto Vám čo poslal a navyše môžete projekt vrátiť žiakovi na prepracovanie. Toto riešenie je oveľa prehľadnejšie ako rolovanie v zozname správ a otváranie 30 e-mailov s prílohami.
  Ako prideliť žiakom projekt
  Ako môžu žiaci odovzdať súbor ako domácu úlohu?
  Ak by niektorý žiak nevedel vaše materiály otvoriť, alebo odoslať vypracovanie, môžete mu poslať návod:
  Čo znamená "prehrať online" pri teste, či domácej úlohe?
  Ako môžem nahrať súbor k domácej úlohe?
 4. Nemusíte sa snažiť dodržiavať rozvrh. Pri prideľovaní materiálu žiakom si síce v EduPage môžete nastaviť presný čas, kedy ho majú vypracovať, ale v tejto situácii to asi nie je vhodné. Rodičia sa sťažujú, že dieťa musí vstať na nultú hodinu, lebo učiteľ nastavil možnosť odpovedať iba počas tejto hodiny. Vhodnejšie je poslať materiály na celý týždeň, s možnosťou vypracovania počas týždňa, aby sa deti i rodičia vedeli zariadiť.

Ak ste na svoje otázky nenašli odpovede v našich návodoch, kontaktujte nás. Radi Vám pomôžeme. Potešia nás aj Vaše skúsenosti so vzdelávaním cez EduPage.

Celoštátne testovanie – Ktoré témy treba precvičiť?

today 09.10.2019

Ako žiakov pripraviť na celoštátne testovanie čo najlepšie? Každý učiteľ má svoj osvedčený spôsob. Aby ste vedeli presnejšie zacieliť svoje snaženie, pripravili sme pre Vás nástroj, ktorý Vám pomôže určiť, ktorej oblasti je potrebné sa venovať.

V EduPage nájdete testy z Testovania 5, Testovania 9 a externej časti maturitnej skúšky z predchádzajúcich rokov. Stačí ich žiakom prideliť na vypracovanie online a hneď budete vidieť, aké témy žiaci ovládajú a ktoré im ešte robia problém. Žiaci test môžu vypracovať na hodine alebo doma ako domácu úlohu. Nemusíte žiakom prideľovať celý test. Môžete si vybrať len časť otázok a ostatné si nechať na neskôr. Aby ste vernejšie simulovali podmienky testovania, môžete žiakom obmedziť čas na vypracovanie.

Každá otázka v teste má priradený výkonový štandard, ktorý sa ňou testuje. Keď žiaci test vypracujú, EduPage ich odpovede vyhodnotí a uloží. Vy nemusíte nič opravovať. Výsledky vidíte nielen podľa jednotlivých žiakov, ale aj podľa výkonových štandardov. Viete, ktorý štandard už majú žiaci zvládnutý. Nemusíte strácať čas zbytočným opakovaním tejto témy na hodine. Môžete svoju energiu sústrediť na štandardy, ktoré žiakom ešte nejdú a potrebujú si ich viac precvičiť.

Bez veľkej námahy ste zistili problémové témy a ešte jednoduchšie si ich môžete so žiakmi začať precvičovať. Vo svojom EduPage máte úlohy na precvičovanie hneď poruke.

Farebné kolieska v strome štandardov hovoria, ako žiaci štandardy v teste zvládli. Môžete si odtiaľto nechať zobraziť všetky úlohy, ktoré k danému štandardu v EduPage sú. Vyberte si tie, ktoré sa Vám páčia a prideľte ich žiakom na precvičenie. Nemusíte strácať čas hľadaním a vymýšľaním nových príkladov.

S EduPage sa ľahko zameriate na oblasti, v ktorých majú žiaci najväčšie problémy a pomôžete im dosiahnuť v testovaní výborné výsledky.

Podrobný postup nájdete v návode Príprava na testovanie

Pozrite si video návod Maturitné testy


Súvisiace články

Interaktívne hodiny

today 06.09.2019

EduPage interaktívne prezentácie umožňujú učiteľovi oživiť vyučovaciu hodinu, zaujať žiakov a zapojiť ich do výkladu učiva. Zároveň má učiteľ prehľad o tom, či žiaci učivu rozumejú.

Všetky svoje atraktívne učebné materiály a otázky, ktoré ste si vytvorili v EduPage, môžete premietnuť na interaktívnej tabuli alebo na projektore. Žiaci pritom nemusia iba sedieť a pozerať na tabuľu. Môžete ich aktívne zapojiť do deja.

Aby ste udržali ich pozornosť, vložte do svojej prezentácie kontrolné otázky. Žiaci na ne budú odpovedať pomocou svojich mobilov. Všetko prebieha v reálnom čase. Odpovede žiakov vidíte už počas prezentácie. K prezentácii sa pripoja jedným klikom vo svojej EduPage mobilnej aplikácii. Nemusia zadávať identifikačné číslo prezentácie, ani vytvárať si dočasné konto.

EduPage zapojí každého žiaka, nie len toho, kto práve stojí pri tabuli. Nemusíte nikoho vyvolávať. Každý žiak musí dávať pozor aby vedel odpovedať na Vaše otázky z prezentácie.

Chcete vo svojej triede podporovať spoluprácu medzi žiakmi? Nechajte ich pracovať v skupinách. Stačí, ak sa k prezentácii pripojí jeden žiak za celú skupinu. Vy len zobrazíte kartu s otázkou a diskusia v skupine môže začať.

Aby žiaci nepozerali celú hodinu do mobilu, môžete si nastaviť zobrazovanie prezentácie iba na tabuli. Až keď sa v prezentácii objaví karta s otázkou, zobrazí sa aj žiakom v mobile, aby na otázku mohli odpovedať. Karty bez otázky budú viditeľné iba na tabuli.

EduPage interaktívna hodina nepoužíva súťaženie. Nejde ani o rýchlosť. Jediné, na čom záleží je správna odpoveď. Tak interaktívna hodina nestráca svoj hlavný cieľ – naučiť.

Vyhodnotenie otázok nájdete vo Výsledkoch. Na konci hodiny z Výsledkov môžete žiakom udeliť malú jednotku za aktivitu, alebo body navyše. Ľahko ich zverejníte v žiackej knižke, aby aj rodičia vedeli, že ste s ich deťmi na hodine usilovne pracovali a niečo nové ich naučili.

EduPage interaktívna hodina nie je hra za odmenu na konci hodiny. Je to plnohodnotný spôsob vyučovania, ktorý Vám pomôže vzbudiť v žiakoch záujem o Váš predmet. Udržíte ich pozornosť a z vašej hodiny budú odchádzať nadšení.

Naučíte ich, že mobil sa dá využiť aj inak ako len na hranie. Žiaci budú mať z prezentácie príjemný zážitok a radi sa k nej vrátia aj doma. Prezentácie a učebné materiály nájdu vo svojom EduPage.

Na ďalšie Vaše hodiny sa budú žiaci tešiť.

Možnosť prezentovať na tabuli je už teraz vo Vašom EduPage. Pozrite si krátky video návod ako začať:


EduPage interaktívne hodiny


Súvisiace články

aScOrbit pre zriaďovateľov

today 30.04.2019

aScOrbit je cenný zdroj informácií pre zriaďovateľov škôl. Tento nástroj ponúka zriaďovateľom údaje o školách, ktoré majú vo svojej pôsobnosti. Nie je potrebné nič importovať. Školy nemusia robiť nič navyše. Systém ich nezaťažuje nijakou administratívou.

Osobitne zaujímavá je pre zriaďovateľa informácia o dochádzke žiakov. Či už kvôli „obedom zadarmo“, záškoláctvu alebo vyhláseniu chrípkových prázdnin. aScOrbit Vám na základe údajov o dochádzke vypočíta počet a sumu potrebnú na zaplatenie obedov, ako aj sumu, ktorú je potrebné vyzbierať od rodičov.

Zriaďovateľ nemusí pravidelne žiadať školy o poskytnutie údajov, ani kontrolovať, ktoré školy mu ešte údaje neposkytli. Kedykoľvek má prístup k všetkým potrebným informáciám za svoje školy.

Nemusíte mrhať čas spracovávaním údajov. Môžete sa sústrediť na ich vyhodnotenie. Ak zbadáte, že niečo nie je v poriadku, môžete zasiahnuť hneď. Údaje sa zobrazujú v reálnom čase. Nenastáva nesúlad medzi reálnym stavom v školách a vykazovaným stavom. Údaje sú vždy aktuálne.

Sú prehľadne usporiadané do kategórií ako Zoznam škôl, Mapa škôl, Učitelia, Predmety, Úväzky, Učebne, Žiaci, Kalendár akcií, Dochádzka, Štatistiky,...

Údaje sa zobrazujú sčítané za všetky školy dohromady, alebo jednotlivo pre každú školu zvlášť. Ľahko si z nich vyberiete tie, ktoré Vás zaujímajú. Máte možnosť filtrovať ich podľa školy, dátumu a ďalších kritérií.

Prehľadné štatistiky a zostavy Vám údaje prerátajú na priemerné a percentuálne hodnoty.

Použitie systému aScOrbit je výhodné pre všetkých zriaďovateľov s viac ako jednou školou. V systéme aScOrbit má zriaďovateľ prehľad o učiteľoch, školách na ktorých učia a ich rozvrhu; o vyučovaných predmetoch aj o tom, na ktorých školách sa učia; o úväzkoch jednotlivých učiteľov, ich predmetoch a počte hodín; o žiakoch a školách, ktoré navštevujú; o dochádzke žiakov v aktuálny deň aj spätne.

aScOrbit pre zriaďovateľov je možné objednať na stránke aScAgenda

Potrebujete, aby systém spracovával aj iné informácie, ako vyššie spomenuté? Kontaktujte nás na novinky@asc.sk

Komunikácia v EduPage a dôležité správy

today 11.04.2019

Elektronická komunikácia medzi učiteľmi, rodičmi a žiakmi v EduPage je rýchla, spoľahlivá a pohodlná. Správy si môžu navzájom posielať učitelia, žiaci a rodičia.

Niektoré správy môžu mať väčšiu dôležitosť. Takéto správy môžete označiť ako dôležité. Vyžiadate si tak automatické potvrdenie o prečítaní správy príjemcom. Budete mať prehľad, kto si správu prečítal a kto ešte nie. Dôležité správy však používajte s rozvahou.

Komunikácia v EduPage má pre školu a učiteľov mnohé výhody.

 • Najrýchlejší kanál
  EduPage pre Vás vyberie najrýchlejšiu cestu, ako Vašu správu dostať k adresátovi. Všetci používatelia, ktorí používajú EduPage mobilnú aplikáciu, budú na správu upozornení notifikáciou v mobile. Ostatným používateľom príde dôležitá správa do EduPage, ale budú na ňu upozornení aj emailom.

 • Spoľahlivé doručenie
  Ak posielate správy cez EduPage, máte istotu, že sa k príjemcovi dostanú. Bežné e-maily nie sú spoľahlivé. Môžu skončiť v SPAMe, vrátia sa, lebo príjemca má plnú schránku, alebo sa stratia úplne.

 • Najbezpečnejšie prostredie
  Vždy komunikujete v bezpečnom prostredí EduPage. Žiaci nepotrebujú mať vytvorené e-mailové adresy, aby ste s nimi mohli komunikovať. Rodičia ani učitelia nemusia mať obavy. Žiaci môžu komunikovať len s osobami v rámci školy. Mimo EduPage si ktokoľvek môže vytvoriť konto na sociálnej sieti alebo e-mail s menom učiteľa či riaditeľa a predstierať, že komunikujú v mene školy. V EduPage sa to nemôže stať. Konto môžete vytvoriť iba vy. Každý má istotu, že v správe sú naozaj oficiálne informácie zo školy.

 • Najpohodlnejšie posielanie
  Nemusíte si viesť vlastnú databázu e-mailov. Na posielanie správ v EduPage nie je e-mailová adresa potrebná. Môžete písať správy každému, kto má v EduPage vytvorené konto. Rodičom, žiakom, kolegom učiteľom. Odpadáva problém so zháňaním kontaktov. Všetky kontakty sú súčasťou Vášho EduPage a sú vždy aktuálne.

 • Obojsmerná komunikácia
  Môžete si vyžiadať reakciu príjemcu. Ak označíte správu ako dôležitú, príde Vám potvrdenie o prečítaní správy príjemcom. Alebo pripojte k správe hlasovanie. Príjemca správy môže na ňu odpovedať jednoduchým zahlasovaním. Výsledky hlasovania máte kedykoľvek k dispozícii.

Pozrite si video návod: Správy

Podrobný návod: Ako poslať dôležitú správu?


Súvisiace články