Prihlasovanie na akcie v EduPage mobilnej aplikácii

today 20.03.2019

V mobilnej aplikácii EduPage pribudla možnosť Prihlasovanie. Spája v sebe prihlasovanie na akcie a prihlasovanie na konzultácie. Cez prihlasovanie na akcie sa žiaci môžu prihlásiť na semináre, krúžky, exkurzie a iné akcie. Prihlasovanie na konzultácie umožňuje rodičom aj žiakom rezervovať si u učiteľa čas na konzultáciu.

Samotná funkcia Prihlasovanie nie je nová. Teraz je však prístupná aj v mobilnej aplikácii. Na vytvorenie novej prihlasovacej akcie alebo na vypísanie konzultačných hodín nie je potrebné zapínať počítač. Akciu alebo konzultačnú hodinu vytvoríte jednoducho v mobile. Na vypísané konzultačné hodiny môžete rodičov upozorniť správou.

Všetko ostatné spraví za Vás EduPage. Pošle rodičom a žiakom na mobil notifikáciu o možnosti prihlasovania. Na akciu sa prihlásia priamo v aplikácii. Vy už len sledujete pribúdajúce prihlášky.

Ak je s prihlasovaním spojené vyberanie poplatku za akciu, máte možnosť automaticky v Platbách vytvoriť predpis na platbu pre rodičov. Rodičia v mobilnej aplikácii uvidia, akú sumu majú zaplatiť. Môžu zaplatiť priamo cez telefón. Nemusíte zbierať peniaze od žiakov.

Viac o mobilnej aplikácii sa dozviete na stránke EduPage mobilná aplikácia


Súvisiace články

Známky a hodnotenie

today 14.12.2018

Internetová žiacka knižka poskytuje učiteľom veľa možností ako hodnotiť a motivovať svojich žiakov.

Jednoducho vyberiete hodinu a zadáte žiakom známky. EduPage rodičov okamžite upozorní na novú známku notifikáciou a môžu sa s deťmi doučiť nezvládnuté učivo.

Väčšina učiteľov využíva aj rozšírené možnosti modulu Známky. Pre lepší prehľad a spravodlivejšie hodnotenie chcú mať možnosť nastaviť si hodnotenie podľa svojich preferencií. EduPage Vám umožňuje zadávať rôzne druhy hodnotenia. Známky, body, percentá,... Tieto hodnotenia je možné kombinovať. V poslednej aktualizácii sme ďalej rozšírili možnosti, ktoré EduPage ponúka. Je ich pomerne dosť, ale zjednodušili sme ich zadávanie. Vo výpočtoch známok sa nič nezmenilo, len úprava je prehľadnejšia a jednoduchšia.

Tu je krátky prehľad noviniek:

1. Zjednodušili sme vytváranie nových udalostí. Učiteľ si môže vybrať z prednastavených typov hodnotenia. Už z tohto výberu je jasné, aké hodnotenie má učiteľ zadať (známka, body alebo percentá) a taktiež to, čo sa započítava do priemeru, resp. do výslednej známky.

2. Systém si zapamätá, aký typ hodnotenia učiteľ používa v danom predmete a ponúkne mu ho pri vytváraní nového stĺpca v žiackej knižke ako prednastavený.

3. Ak učiteľ hodnotí bodmi alebo percentami a prepočítava ich na známku, na prepočet mu stačí jediná percentuálna stupnica na všetko. Pomocou tejto stupnice potom môže vypočítať známku (alebo percentuálny zisk) bez ohľadu na to, koľko bodovú písomku žiaci písali.

Podrobne sa o rôznych typoch hodnotenia dočítate v návode Možnosti hodnotenia žiakov v EduPage.

4. Učitelia, ktorí zadávajú testy, domáce úlohy alebo projekty cez EduPage, si môžu pripraviť novú udalosť vo Výsledkoch ešte predtým, než ju vypublikujú v žiackej knižke. Až po ohodnotení všetkých žiakov zverejnia výsledky a naraz vypublikujú známky do IŽK. Dovtedy ich žiaci nevidia.

5. Pri vytváraní udalostí v IŽK si učiteľ môže vybrať, či naviaže udalosť na hodinu alebo celú triedu. Znamená to, že ak učiteľ učí v jednej triede dve skupiny, každá zo skupín má v žiackej knižke svoje vlastné udalosti. Prednastavenie je „na hodinu“, takže Vaše udalosti sa nebudú pliesť do hodnotenia učiteľa, ktorý učí druhú skupinu.

6. Udalosti v žiackej knižke sa dajú zoskupovať do kategórií. Okrem toho, že budete mať známky prehľadne usporiadané, môžete každú kategóriu zarátavať do výslednej známky s rôznou váhou.

7. Aktualizovaná EduPage mobilná aplikácia umožňuje vytváranie udalosti priamo v mobile, vrátane váhy udalosti či prepočtu na známku. Zadávať známky do IŽK môžete cez EduPage mobilnú aplikáciu buď hneď na hodine alebo doma pri opravovaní písomiek.

8. Projekty, ale aj testy či domáce úlohy dostali „stav“. Môžete napríklad vrátiť projekt na prepracovanie, alebo označiť, že DÚ nebola hotová. Ak robíte test online a povoľujete žiakom viac pokusov, môžete ručne nastaviť, ktorý výsledok sa má žiakovi rátať do známky.

9. Zdokonalili sme nastavenia viditeľnosti otázok z testov. Ak robíte test s dvoma skupinami v rôznom čase, môžete napríklad nastaviť, že žiak výsledky uvidí až po vypublikovaní známok do IŽK. Nastavenie viditeľnosti môžete využiť aj naopak. Žiak vidí správne odpovede okamžite – aby sa počas skúšania rovno zamyslel. Dokonca máte možnosť Vaše otázky žiakom vôbec nezobrazovať, ak chcete svoje otázky pred nimi úplne skryť.


Súvisiace články

Elektronické ospravedlnenky

today 15.11.2018

Ak škola spravuje dochádzku žiakov cez EduPage, rodič sa o absencii žiaka dozvie ihneď z notifikácie v EduPage mobilnej aplikácii. Ak je pre neho absencia neočakávaná, môže hneď zakročiť a problém s prípadným záškoláctvom vyriešiť.

Triedni učitelia v Dochádzke sledujú absencie svojich žiakov a zadávajú ospravedlnenky. Majú možnosť povoliť rodičom zadávanie ospravedlneniek elektronicky. Rodičia potom píšu ospravedlnenku priamo do systému. Triedny učiteľ už nemusí nič vypisovať. Ospravedlnenku iba schváli alebo zamietne.

Ak aj niektorý učiteľ zadá žiakovi absenciu na ospravedlnené obdobie dodatočne, triedny učiteľ sa nemusí k absencii vracať. Absencia je už ospravedlnená.

Aby triedni učitelia nemuseli sledovať, ktorí žiaci ešte neodovzdali ospravedlnenky, administrátor môže nastaviť automatické upozorňovanie rodičov na nezadanú ospravedlnenku.

Falšovanie ospravedlneniek je minulosťou. Možnosť zadať ospravedlnenku majú len rodičia. Žiaci si ospravedlnenky zadávať nemôžu. Rodič má navyše k dispozícii prehľad všetkých zadaných ospravedlneniek a je upozornený na každú novú ospravedlnenku správou.

Hromadnou ospravedlnenkou môže učiteľ ospravedlniť naraz všetkých žiakov, ktorí reprezentujú školu a nezúčastnia sa pôvodného vyučovania. Rodičia budú informovaní, že ich deti sú pod dozorom sprievodného pedagóga a triednemu učiteľovi to ušetrí prácu s ospravedlňovaním.


Súvisiace články

Novinky na školskej EduPage stránke

today 14.11.2018

Škola je živé spoločenstvo, kde sa stále niečo deje.

Najkrajšie udalosti zo života školy sa zaznamenajú na školskej webovej stránke v Novinkách. Oslava výročia, pozvánka na deň otvorených dverí, dojmy z divadelného predstavenia, únava zo školského výletu, zábava v škole v prírode, smútok z rozlúčky s maturantmi, ...

Pre zaneprázdnených rodičov sú Novinky vítaným kontaktom so svetom, v ktorom ich dieťa žije.

Okrem radostných udalostí sa v Novinkách objavujú dôležité oznámenia, ktoré je potrebné, aby sa k rodičom dostali. Napr. rodičovské združenie, štrajk kuchárok, riaditeľské voľno, zmena čísla účtu školy, ...

Vtedy je potrebné, aby si Novinku prečítalo čo najviac rodičov.

Rodičia nezistia, že na webovej stránke školy je novinka. Nekontrolujú každý deň školské stránky.

Určite však často chodia na školské EduPage stránky. Podpisujú známky, zadávajú ospravedlnenky, žiadosti, platby, odhlasujú obedy.

Pri prihlasovaní sa im zobrazia aj najnovšie školské novinky.

Rodičia, ktorí sa do EduPage prihlasujú cez EduPage mobilnú aplikáciu majú prístup k školským novinkám ešte jednoduchší. Vždy, keď na stránku nahráte novú novinku, príde im do mobilu notifikácia a novinku si môžu hneď prečítať.

Novinku v EduPage vytvoríte rýchlo a jednoducho. Napíšete text, pridáte fotografie a okamžite publikujete na školský web.

Ak sa o Editore noviniek chcete dozvedieť viac, prečítajte si náš blog Editor noviniek. Alebo si ho rovno vyskúšajte.


Súvisiace články

Čo sa stane, ak zlyhá DNS?

today 07.11.2018

Ako to celé funguje?

Ak do prehliadača zadáte adresu www stránky, Váš počítač musí kontaktovať príslušný server na internete, ktorý Vám obsah stránky poskytne. Aby prehliadač stránok vedel, ktorý server kontaktovať, potrebuje si z adresy (z názvu) stránky zistiť príslušné technické identifikačné číslo počítača (tzv. IP číslo). Na tento účel slúžia tzv. DNS servery.

O obsluhu EduPage stránok sa stará veľké množstvo počítačov - serverov. Preklad subdomény meno školy.edupage.org sa automaticky podľa stránky konkrétnej školy presmeruje na príslušný server. O tento preklad sa starajú doménové servery, ktoré sú v správe spoločnosti aSc.

Čo sa teda stalo?

Doména edupage.org je však zaregistrovaná u poskytovateľa (veľkej americkej spoločnosti), ktorého systém sa však nečakane rozhodol (pravdepodobne v dôsledku nejakej chybnej implementácie pri nasadzovaní novej technológie), že od obeda 6.11.2018 zmení cieľ presmerovania všetkých edupage.org adries na jedno konkrétne miesto. Namiesto toho, aby povedal, že "Informáciu o umiestnení stránky sa dozviete na tomto serveri", direktívne odpovedal nesprávnu adresu.

Čiže namiesto toho, aby sa Váš počítač dozvedel, kde si má vypýtať obsah požadovanej www stránky, sa dozvedel nesprávne miesto. Funkčnosť celého systému edupage.org je veľmi dôkladne monitorovaná, takže skôr, než sa s hlásením chyby ozve zákazník, dostanú správcovia niekoľko automatických emailov, ako aj notifikácií do mobilu. Priznávame, že došlo k zdržaniu, chyba bola však po pár minútach odstránená. Príčinu zlyhania nášho registrátora sa nám zatiaľ nepodarilo odhaliť.

Www prehliadač sa samozrejme na technickú adresu servera nepotrebuje pýtať stále - však počas klikania po stránke sa predsa server nezmení, je táto informácia zapamätaná na dlhší čas. Až po hodine sa prehliadač opätovne opýta, či sa technická adresa servera náhodou nezmenila. Aby to nebolo také jednoduché, túto odpoveď si celkom logicky pamätá nielen Váš počítač, ale aj niektoré počítače cestou: Celkom logicky, ak sto počítačov v škole chodí na tú istú stránku, načo čerpať dáta z internetového pripojenia, keď vie odpovedať aj miestny kontaktný bod (router).

Lenže nie všetky routre a DNS servery poskytovateľov internetu na školách (ale aj v domácnostiach) rešpektujú toto jednohodinové okno na opätovnú otázku (na umiestnenie stránok), ale opýtajú sa až po 24 hodinách. Preto sa môže v prípade chybného DNS záznamu stať, že napriek oprave chyby po niekoľkých minútach, sa ešte niekomu javí chyba nevyriešená aj na druhý deň. Alebo vznikne správanie typu "ako to, že doma mi to išlo, a v škole to znovu nejde".

Takže čas všetko vylieči?

Napriek tomu, že systém by mal všade do hodiny stopercentne fungovať, zistili sme, že po prvej hodine sa cca 25% používateľov stále nevedelo dostať na svoje stránky. Počas celého incidentu sme rozmýšľali, ako dotknutým používateľov pomôcť eliminovať tento núdzový stav. Žiada sa nám preto trochu aj technicky objasniť, čo sa dialo. Podarilo sa nám získať prístup k dotknutému počítaču, na ktorý boli používatelia omylom presmerovaní. Na tomto počítači sme spravili presmerovanie, aby sa tieto zblúdilé dopyty preposlali na správne miesto. Lenže spomínaný server kapacitne vôbec nestačil (niet divu, spracovať toho toľko, čo bežne robia desiatky počítačov). Naša snaha teda smerovala k tomu, aby väčšina obsahu stránok išla cez inú (a toho-času určite funkčnú) doménu. Obrázky, podporné knižnice a pod. teda k používateľom prichádzali z iného zdroja. Po dlhšom čase a viacerých opatreniach sa podarilo zabezpečiť, aby väčšina stránok bola vybavených.

Pár slov na záver

Ďakujeme za Vašu priazeň a trpezlivosť. Je nám ľúto, že vznikla táto situácia, avšak žiaľ nijako nesúvisela s našou prácou a nemohli sme ju nijako vopred očakávať ani ovplyvniť. Chápeme však, že ani samotní používatelia nemohli za zneprístupnenie stránky. Podobná situácia sa za 12 rokov prevádzky služby ešte nestala, a dúfame, že sa ani nebude opakovať. Prijmite preto prosím naše ospravedlnenie.

Mimochodom, keď už píšeme o doménach, vedeli ste, že je možné použiť aj diakritiku (mäkčene a dĺžne) v názve stránky? Keď neskúsený používateľ zadá adresu stránky s diakritikou, systém automaticky prenesie na technicky správny názov stránky. Funguje teda napríklad aj "zšjedličková.edupage.org".