Komunikácia v EduPage a dôležité správy

today 11.04.2019

Elektronická komunikácia medzi učiteľmi, rodičmi a žiakmi v EduPage je rýchla, spoľahlivá a pohodlná. Správy si môžu navzájom posielať učitelia, žiaci a rodičia.

Niektoré správy môžu mať väčšiu dôležitosť. Takéto správy môžete označiť ako dôležité. Vyžiadate si tak automatické potvrdenie o prečítaní správy príjemcom. Budete mať prehľad, kto si správu prečítal a kto ešte nie. Dôležité správy však používajte s rozvahou.

Komunikácia v EduPage má pre školu a učiteľov mnohé výhody.

 • Najrýchlejší kanál
  EduPage pre Vás vyberie najrýchlejšiu cestu, ako Vašu správu dostať k adresátovi. Všetci používatelia, ktorí používajú EduPage mobilnú aplikáciu, budú na správu upozornení notifikáciou v mobile. Ostatným používateľom príde dôležitá správa do EduPage, ale budú na ňu upozornení aj emailom.

 • Spoľahlivé doručenie
  Ak posielate správy cez EduPage, máte istotu, že sa k príjemcovi dostanú. Bežné e-maily nie sú spoľahlivé. Môžu skončiť v SPAMe, vrátia sa, lebo príjemca má plnú schránku, alebo sa stratia úplne.

 • Najbezpečnejšie prostredie
  Vždy komunikujete v bezpečnom prostredí EduPage. Žiaci nepotrebujú mať vytvorené e-mailové adresy, aby ste s nimi mohli komunikovať. Rodičia ani učitelia nemusia mať obavy. Žiaci môžu komunikovať len s osobami v rámci školy. Mimo EduPage si ktokoľvek môže vytvoriť konto na sociálnej sieti alebo e-mail s menom učiteľa či riaditeľa a predstierať, že komunikujú v mene školy. V EduPage sa to nemôže stať. Konto môžete vytvoriť iba vy. Každý má istotu, že v správe sú naozaj oficiálne informácie zo školy.

 • Najpohodlnejšie posielanie
  Nemusíte si viesť vlastnú databázu e-mailov. Na posielanie správ v EduPage nie je e-mailová adresa potrebná. Môžete písať správy každému, kto má v EduPage vytvorené konto. Rodičom, žiakom, kolegom učiteľom. Odpadáva problém so zháňaním kontaktov. Všetky kontakty sú súčasťou Vášho EduPage a sú vždy aktuálne.

 • Obojsmerná komunikácia
  Môžete si vyžiadať reakciu príjemcu. Ak označíte správu ako dôležitú, príde Vám potvrdenie o prečítaní správy príjemcom. Alebo pripojte k správe hlasovanie. Príjemca správy môže na ňu odpovedať jednoduchým zahlasovaním. Výsledky hlasovania máte kedykoľvek k dispozícii.

Pozrite si video návod: Správy

Podrobný návod: Ako poslať dôležitú správu?


Súvisiace články

Prihlasovanie na akcie v EduPage mobilnej aplikácii

today 20.03.2019

V mobilnej aplikácii EduPage pribudla možnosť Prihlasovanie. Spája v sebe prihlasovanie na akcie a prihlasovanie na konzultácie. Cez prihlasovanie na akcie sa žiaci môžu prihlásiť na semináre, krúžky, exkurzie a iné akcie. Prihlasovanie na konzultácie umožňuje rodičom aj žiakom rezervovať si u učiteľa čas na konzultáciu.

Samotná funkcia Prihlasovanie nie je nová. Teraz je však prístupná aj v mobilnej aplikácii. Na vytvorenie novej prihlasovacej akcie alebo na vypísanie konzultačných hodín nie je potrebné zapínať počítač. Akciu alebo konzultačnú hodinu vytvoríte jednoducho v mobile. Na vypísané konzultačné hodiny môžete rodičov upozorniť správou.

Všetko ostatné spraví za Vás EduPage. Pošle rodičom a žiakom na mobil notifikáciu o možnosti prihlasovania. Na akciu sa prihlásia priamo v aplikácii. Vy už len sledujete pribúdajúce prihlášky.

Ak je s prihlasovaním spojené vyberanie poplatku za akciu, máte možnosť automaticky v Platbách vytvoriť predpis na platbu pre rodičov. Rodičia v mobilnej aplikácii uvidia, akú sumu majú zaplatiť. Môžu zaplatiť priamo cez telefón. Nemusíte zbierať peniaze od žiakov.

Viac o mobilnej aplikácii sa dozviete na stránke EduPage mobilná aplikácia


Súvisiace články

Známky a hodnotenie

today 14.12.2018

Internetová žiacka knižka poskytuje učiteľom veľa možností ako hodnotiť a motivovať svojich žiakov.

Jednoducho vyberiete hodinu a zadáte žiakom známky. EduPage rodičov okamžite upozorní na novú známku notifikáciou a môžu sa s deťmi doučiť nezvládnuté učivo.

Väčšina učiteľov využíva aj rozšírené možnosti modulu Známky. Pre lepší prehľad a spravodlivejšie hodnotenie chcú mať možnosť nastaviť si hodnotenie podľa svojich preferencií. EduPage Vám umožňuje zadávať rôzne druhy hodnotenia. Známky, body, percentá,... V poslednej aktualizácii sme ďalej rozšírili možnosti, ktoré EduPage ponúka. Je ich pomerne dosť, ale zjednodušili sme ich zadávanie. Vo výpočtoch známok sa nič nezmenilo, len úprava je prehľadnejšia a jednoduchšia.

Tu je krátky prehľad noviniek:

1. Zjednodušili sme vytváranie nových udalostí. Učiteľ si môže vybrať z prednastavených typov hodnotenia. Už z tohto výberu je jasné, aké hodnotenie má učiteľ zadať (známka, body alebo percentá) a taktiež to, čo sa započítava do priemeru, resp. do výslednej známky.

2. Systém si zapamätá, aký typ hodnotenia učiteľ používa v danom predmete a ponúkne mu ho pri vytváraní nového stĺpca v žiackej knižke ako prednastavený.

3. Ak učiteľ hodnotí bodmi alebo percentami a prepočítava ich na známku, na prepočet mu stačí jediná percentuálna stupnica na všetko. Pomocou tejto stupnice potom môže vypočítať známku (alebo percentuálny zisk) bez ohľadu na to, koľko bodovú písomku žiaci písali.

Podrobne sa o rôznych typoch hodnotenia dočítate v návode Možnosti hodnotenia žiakov v EduPage.

4. Učitelia, ktorí zadávajú testy, domáce úlohy alebo projekty cez EduPage, si môžu pripraviť novú udalosť vo Výsledkoch ešte predtým, než ju vypublikujú v žiackej knižke. Až po ohodnotení všetkých žiakov zverejnia výsledky a naraz vypublikujú známky do IŽK. Dovtedy ich žiaci nevidia.

5. Pri vytváraní udalostí v IŽK si učiteľ môže vybrať, či naviaže udalosť na hodinu alebo celú triedu. Znamená to, že ak učiteľ učí v jednej triede dve skupiny, každá zo skupín má v žiackej knižke svoje vlastné udalosti. Prednastavenie je „na hodinu“, takže Vaše udalosti sa nebudú pliesť do hodnotenia učiteľa, ktorý učí druhú skupinu.

6. Udalosti v žiackej knižke sa dajú zoskupovať do kategórií. Okrem toho, že budete mať známky prehľadne usporiadané, môžete každú kategóriu zarátavať do výslednej známky s rôznou váhou.

7. Aktualizovaná EduPage mobilná aplikácia umožňuje vytváranie udalosti priamo v mobile, vrátane váhy udalosti či prepočtu na známku. Zadávať známky do IŽK môžete cez EduPage mobilnú aplikáciu buď hneď na hodine alebo doma pri opravovaní písomiek.

8. Projekty, ale aj testy či domáce úlohy dostali „stav“. Môžete napríklad vrátiť projekt na prepracovanie, alebo označiť, že DÚ nebola hotová. Ak robíte test online a povoľujete žiakom viac pokusov, môžete ručne nastaviť, ktorý výsledok sa má žiakovi rátať do známky.

9. Zdokonalili sme nastavenia viditeľnosti otázok z testov. Ak robíte test s dvoma skupinami v rôznom čase, môžete napríklad nastaviť, že žiak výsledky uvidí až po vypublikovaní známok do IŽK. Nastavenie viditeľnosti môžete využiť aj naopak. Žiak vidí správne odpovede okamžite – aby sa počas skúšania rovno zamyslel. Dokonca máte možnosť Vaše otázky žiakom vôbec nezobrazovať, ak chcete svoje otázky pred nimi úplne skryť.


Súvisiace články

Elektronické ospravedlnenky

today 15.11.2018

Ak škola spravuje dochádzku žiakov cez EduPage, rodič sa o absencii žiaka dozvie ihneď z notifikácie v EduPage mobilnej aplikácii. Ak je pre neho absencia neočakávaná, môže hneď zakročiť a problém s prípadným záškoláctvom vyriešiť.

Triedni učitelia v Dochádzke sledujú absencie svojich žiakov a zadávajú ospravedlnenky. Majú možnosť povoliť rodičom zadávanie ospravedlneniek elektronicky. Rodičia potom píšu ospravedlnenku priamo do systému. Triedny učiteľ už nemusí nič vypisovať. Ospravedlnenku iba schváli alebo zamietne.

Ak aj niektorý učiteľ zadá žiakovi absenciu na ospravedlnené obdobie dodatočne, triedny učiteľ sa nemusí k absencii vracať. Absencia je už ospravedlnená.

Aby triedni učitelia nemuseli sledovať, ktorí žiaci ešte neodovzdali ospravedlnenky, administrátor môže nastaviť automatické upozorňovanie rodičov na nezadanú ospravedlnenku.

Falšovanie ospravedlneniek je minulosťou. Možnosť zadať ospravedlnenku majú len rodičia. Žiaci si ospravedlnenky zadávať nemôžu. Rodič má navyše k dispozícii prehľad všetkých zadaných ospravedlneniek a je upozornený na každú novú ospravedlnenku správou.

Hromadnou ospravedlnenkou môže učiteľ ospravedlniť naraz všetkých žiakov, ktorí reprezentujú školu a nezúčastnia sa pôvodného vyučovania. Rodičia budú informovaní, že ich deti sú pod dozorom sprievodného pedagóga a triednemu učiteľovi to ušetrí prácu s ospravedlňovaním.


Súvisiace články

Novinky na školskej EduPage stránke

today 14.11.2018

Škola je živé spoločenstvo, kde sa stále niečo deje.

Najkrajšie udalosti zo života školy sa zaznamenajú na školskej webovej stránke v Novinkách. Oslava výročia, pozvánka na deň otvorených dverí, dojmy z divadelného predstavenia, únava zo školského výletu, zábava v škole v prírode, smútok z rozlúčky s maturantmi, ...

Pre zaneprázdnených rodičov sú Novinky vítaným kontaktom so svetom, v ktorom ich dieťa žije.

Okrem radostných udalostí sa v Novinkách objavujú dôležité oznámenia, ktoré je potrebné, aby sa k rodičom dostali. Napr. rodičovské združenie, štrajk kuchárok, riaditeľské voľno, zmena čísla účtu školy, ...

Vtedy je potrebné, aby si Novinku prečítalo čo najviac rodičov.

Rodičia nezistia, že na webovej stránke školy je novinka. Nekontrolujú každý deň školské stránky.

Určite však často chodia na školské EduPage stránky. Podpisujú známky, zadávajú ospravedlnenky, žiadosti, platby, odhlasujú obedy.

Pri prihlasovaní sa im zobrazia aj najnovšie školské novinky.

Rodičia, ktorí sa do EduPage prihlasujú cez EduPage mobilnú aplikáciu majú prístup k školským novinkám ešte jednoduchší. Vždy, keď na stránku nahráte novú novinku, príde im do mobilu notifikácia a novinku si môžu hneď prečítať.

Novinku v EduPage vytvoríte rýchlo a jednoducho. Napíšete text, pridáte fotografie a okamžite publikujete na školský web.

Ak sa o Editore noviniek chcete dozvedieť viac, prečítajte si náš blog Editor noviniek. Alebo si ho rovno vyskúšajte.


Súvisiace články