Známky a hodnotenie

today 14.12.2018

Internetová žiacka knižka poskytuje učiteľom veľa možností ako hodnotiť a motivovať svojich žiakov.

Jednoducho vyberiete hodinu a zadáte žiakom známky. EduPage rodičov okamžite upozorní na novú známku notifikáciou a môžu sa s deťmi doučiť nezvládnuté učivo.

Väčšina učiteľov využíva aj rozšírené možnosti modulu Známky. Pre lepší prehľad a spravodlivejšie hodnotenie chcú mať možnosť nastaviť si hodnotenie podľa svojich preferencií. EduPage Vám umožňuje zadávať rôzne druhy hodnotenia. Známky, body, percentá,... V poslednej aktualizácii sme ďalej rozšírili možnosti, ktoré EduPage ponúka. Je ich pomerne dosť, ale zjednodušili sme ich zadávanie. Vo výpočtoch známok sa nič nezmenilo, len úprava je prehľadnejšia a jednoduchšia.

Tu je krátky prehľad noviniek:

1. Zjednodušili sme vytváranie nových udalostí. Učiteľ si môže vybrať z prednastavených typov hodnotenia. Už z tohto výberu je jasné, aké hodnotenie má učiteľ zadať (známka, body alebo percentá) a taktiež to, čo sa započítava do priemeru, resp. do výslednej známky.

2. Systém si zapamätá, aký typ hodnotenia učiteľ používa v danom predmete a ponúkne mu ho pri vytváraní nového stĺpca v žiackej knižke ako prednastavený.

3. Ak učiteľ hodnotí bodmi alebo percentami a prepočítava ich na známku, na prepočet mu stačí jediná percentuálna stupnica na všetko. Pomocou tejto stupnice potom môže vypočítať známku (alebo percentuálny zisk) bez ohľadu na to, koľko bodovú písomku žiaci písali.

Podrobne sa o rôznych typoch hodnotenia dočítate v návode Možnosti hodnotenia žiakov v EduPage.

4. Učitelia, ktorí zadávajú testy, domáce úlohy alebo projekty cez EduPage, si môžu pripraviť novú udalosť vo Výsledkoch ešte predtým, než ju vypublikujú v žiackej knižke. Až po ohodnotení všetkých žiakov zverejnia výsledky a naraz vypublikujú známky do IŽK. Dovtedy ich žiaci nevidia.

5. Pri vytváraní udalostí v IŽK si učiteľ môže vybrať, či naviaže udalosť na hodinu alebo celú triedu. Znamená to, že ak učiteľ učí v jednej triede dve skupiny, každá zo skupín má v žiackej knižke svoje vlastné udalosti. Prednastavenie je „na hodinu“, takže Vaše udalosti sa nebudú pliesť do hodnotenia učiteľa, ktorý učí druhú skupinu.

6. Udalosti v žiackej knižke sa dajú zoskupovať do kategórií. Okrem toho, že budete mať známky prehľadne usporiadané, môžete každú kategóriu zarátavať do výslednej známky s rôznou váhou.

7. Aktualizovaná EduPage mobilná aplikácia umožňuje vytváranie udalosti priamo v mobile, vrátane váhy udalosti či prepočtu na známku. Zadávať známky do IŽK môžete cez EduPage mobilnú aplikáciu buď hneď na hodine alebo doma pri opravovaní písomiek.

8. Projekty, ale aj testy či domáce úlohy dostali „stav“. Môžete napríklad vrátiť projekt na prepracovanie, alebo označiť, že DÚ nebola hotová. Ak robíte test online a povoľujete žiakom viac pokusov, môžete ručne nastaviť, ktorý výsledok sa má žiakovi rátať do známky.

9. Zdokonalili sme nastavenia viditeľnosti otázok z testov. Ak robíte test s dvoma skupinami v rôznom čase, môžete napríklad nastaviť, že žiak výsledky uvidí až po vypublikovaní známok do IŽK. Nastavenie viditeľnosti môžete využiť aj naopak. Žiak vidí správne odpovede okamžite – aby sa počas skúšania rovno zamyslel. Dokonca máte možnosť Vaše otázky žiakom vôbec nezobrazovať, ak chcete svoje otázky pred nimi úplne skryť.


Súvisiace články

Progres študenta

Poznámky a rozhodnutia


Ďalšie články

Elektronické ospravedlnenky

Novinky na školskej EduPage stránke

Čo sa stane, ak zlyhá DNS?