Elektronické ospravedlnenky

today 15.11.2018

Ak škola spravuje dochádzku žiakov cez EduPage, rodič sa o absencii žiaka dozvie ihneď z notifikácie v EduPage mobilnej aplikácii. Ak je pre neho absencia neočakávaná, môže hneď zakročiť a problém s prípadným záškoláctvom vyriešiť.

Triedni učitelia v Dochádzke sledujú absencie svojich žiakov a zadávajú ospravedlnenky. Majú možnosť povoliť rodičom zadávanie ospravedlneniek elektronicky. Rodičia potom píšu ospravedlnenku priamo do systému. Triedny učiteľ už nemusí nič vypisovať. Ospravedlnenku iba schváli alebo zamietne.

Ak aj niektorý učiteľ zadá žiakovi absenciu na ospravedlnené obdobie dodatočne, triedny učiteľ sa nemusí k absencii vracať. Absencia je už ospravedlnená.

Aby triedni učitelia nemuseli sledovať, ktorí žiaci ešte neodovzdali ospravedlnenky, administrátor môže nastaviť automatické upozorňovanie rodičov na nezadanú ospravedlnenku.

Falšovanie ospravedlneniek je minulosťou. Možnosť zadať ospravedlnenku majú len rodičia. Žiaci si ospravedlnenky zadávať nemôžu. Rodič má navyše k dispozícii prehľad všetkých zadaných ospravedlneniek a je upozornený na každú novú ospravedlnenku správou.

Hromadnou ospravedlnenkou môže učiteľ ospravedlniť naraz všetkých žiakov, ktorí reprezentujú školu a nezúčastnia sa pôvodného vyučovania. Rodičia budú informovaní, že ich deti sú pod dozorom sprievodného pedagóga a triednemu učiteľovi to ušetrí prácu s ospravedlňovaním.


Súvisiace články

Automatická notifikácia neospravedlnených absencií


Ďalšie články

Novinky na školskej EduPage stránke

Čo sa stane, ak zlyhá DNS?

Ako EduPage pomáha učiť