Moje hodiny

today 27.08.2020

Aby ste počas školského roka mali vždy prehľad, čo s ktorou triedou práve preberáte, EduPage Vám zobrazí hodinu pre každú skupinu, ktorú učíte. Ak teda učíte hodinu Geografia 5.C, budete v nej mať na jednom mieste všetky informácie o tejto hodine. O prebraných a zostávajúcich témach v pláne, žiakoch, ktorí hodinu navštevujú, zadaných úlohách, testoch, projektoch a výsledkoch, ktoré v nich žiaci dosiahli.

EduPage učiteľovi hodiny predpripraví podľa rozvrhu. Učiteľ ich len potvrdí, nemusí údaje zadávať. Alebo si učiteľ môže vytvoriť hodiny sám. Neskôr, keď škola zverejní rozvrh, môže si svoju vytvorenú hodinu prepojiť s hodinou z rozvrhu. Do hodiny si môžete zadať plán a prípravy k jednotlivým témam. Bude ich tak mať na hodine vždy hneď poruke.

Ak máte hodinu delenú a učíte len časť žiakov, hodiny Vám pomôžu, aby ste vy aj žiaci videli len relevantné informácie. Napríklad v triednej knihe vidíte v dochádzke len tých žiakov, ktorí majú na hodine byť a v žiackej knižke sa Vám pri zapisovaní známok automaticky zobrazia len správni žiaci.

Aj hodiny s viacerými zložkami, ako napríklad slovenský jazyk a literatúra dokážete viesť jednoducho. Môžete mať jeden plán pre obidve zložky predmetu, alebo si vytvoríte dve hodiny s dvomi rôznymi plánmi. EduPage sa Vám prispôsobí.

Je možné, že učíte v jednej triede celú a zároveň delenú hodinu. Napríklad chémiu celú triedu a laboratórne cvičenia z chémie rozdelené na dve skupiny. EduPage Vám umožní vybrať si do každej hodiny iba tých žiakov, ktorí v nej majú byť.

So správne vytvorenými hodinami zadáte úlohu vždy iba tým žiakom, ktorých sa týka, správa príde tiež iba žiakom, ktorých máte v hodine. Budete vedieť, ktoré témy z plánu ste už na tejto hodine prebrali a či nie ste s učivom pozadu, alebo popredu.

Ako využiť výhody hodín čo najlepšie sa dozviete z podrobných návodov:
Hodiny z rozvrhu
Môžem skopírovať zadelenie žiakov z minulého roka?
Ako pri vytváraní hodiny skopírovať svoj plán z minulého školského roka?
Hodina s viacerými zložkami - napríklad SJL - gramatika a literatúra
Vytváranie hodín pre delené alebo spájané triedy
Celá a zároveň delená hodina v jednej triede - napr. prírodovedné predmety


Súvisiace články

Ako EduPage pomáha učiť


Ďalšie články

Námety na online vzdelávanie žiakov

Celoštátne testovanie – Ktoré témy treba precvičiť?

Interaktívne hodiny